شرایط و قوانین خرید الساپا

ثبت سفارش خرید کالا از طریق شرکت الساپا به معنای پذیرش کامل شرایط و قوانین زیر می باشد. حتما پیش از واریز وجه و ثبت سفارش نسبت به مطالعه کامل آن اقدام کنید.

ثبت سفارش خرید کالا از طریق شرکت الساپا به معنای پذیرش کامل شرایط و قوانین زیر می باشد. حتما پیش از واریز وجه و ثبت سفارش نسبت به مطالعه کامل آن اقدام کنید.