27 محصولات
تصویر محصول
محصول
مشخصات
قیمت
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • نام ماده: پک
 • گرید: صنعتی
 • کشور: چین
 • درصد خلوص: 28%
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • نام ماده: پلی الکترولیت
 • گرید: آنیونی
 • کشور: چین
 • برند: TIANRUN
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
قیمت به ازای هر کیلوگرم
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: بشکه
 • برند: الساپا
 • بسته بندی: بشکه و گالن
 • گرید: داخلی
 • کشور: ایران
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • نام ماده: سولفات آلومینیوم
 • گرید: داخلی
 • برند: الساپا
 • کشور: ایران
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • نام ماده: تری سدیم فسفات ( TSP )
 • گرید: صنعتی
 • برند: ساندیا
 • بسته بندی: کیسه 25 Kg
 • کشور: چین
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • نام ماده: پلی الکترولیت ( PAM )
 • گرید: کاتیونی
 • کشور: چین
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
 • برند: TIANRUN
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • کشور: چین
 • نام ماده: پک
 • گرید: آشامیدنی
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
 • درصد خلوص: 30%
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: گالن
 • نام ماده: کلر
 • نوع: ایرانی و هندی
 • کشور: ایران و هند
 • بسته بندی: گالن 45 و 30 kg
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • نام ماده: پک
 • گرید: خوراکی
 • کشور: چین
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
 • درصد خلوص: 33%
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • نام ماده: کربن اکتیو
 • کشور: سوئد
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلویی و جامبو بگ 500 کیلویی
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • نام ماده: متابی سولفیت سدیم
 • گرید: غذایی و صنعتی
 • کشور: چین
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: گالن
 • بسته بندی: گالن 65 Kg
 • کشور: ایران
 • نوع: سیلیکونی و غیر سیلیکونی
 • برند: ایرانی
 • گرید: انواع گرید
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • نام ماده: آمونیوم پر سولفات
 • کشور: چین
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
 • درصد خلوص: 98/5
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: بشکه
 • نام ماده: آنتی اسکالانت
 • برند: فلوکون 260
 • کشور: انگلستان
 • بسته بندی: بشکه 230 کیلویی و گالن 25 کیلو گرمی
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: بشکه
 • نام ماده: آنتی اسکالانت
 • برند: اویستا
 • بسته بندی: بشکه 230 کیلویی و گالن 25 کیلو گرمی
 • کشور: انگلستان
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • نام ماده: مس سولفات
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
 • کشور: روسیه و ایران
 • درصد خلوص: 24%
 • حالت فیزیکی: پودر جامد
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: گالن
 • کشور: ایران
 • گرید: صنعتی
 • بسته بندی: بشکه
 • نام ماده: کلرید آهن
 • حالت فیزیکی: مایع
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • کشور: انگلستان
 • برند: PUROLITE
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
 • نام ماده: رزین تبادل یونی
 • گرید: آنیونی کاتیونی
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • نام ماده: سوپر جاذب کشاورزی
 • کشور: لهستان
 • بسته بندی: کیسه 20 کیلوگرمی
 • برند: لهستان
 • درصد خلوص: 100%
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: کیسه
 • نام ماده: سوپر جاذب
 • کشور: تایوان
 • گرید: بهداشتی
 • برند: TAISAP
 • بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: بشکه
 • نام ماده: هیدرازین هیدراته
 • کشور: چین
 • بسته بندی: بشکه 200 کیلوگرمی
 • درصد خلوص: 55%
 • حالت فیزیکی: مایع
قیمت به ازای هر کیلوگرم
بسته بندی: بشکه
 • کشور: مالزی
 • برند: KLK
 • بسته بندی: بشکه 250 کیلوگرمی
 • نام ماده: گلیسیرین
 • درصد خلوص: 99.7%
27 محصول